فرم ارزشیابی

این فایل پاورپوینت مسائل مختلفی را

درباره فرم های ارزشیابی 100 امتیازی

در 65 اسلاید

مورد بررسی قرار داده است:

این فایل بخصوص برای کارشناسان محترم ارزشیابی

در جلسات توجیهی، کاربرد دارد.

این فایل کاملا قابل تغییر و اصلاح است.

نمونه تصاویر فایل:
ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره تبدیل آمار به اکسل و دفتر تلفن