فرم ارزشیابی

لینک های خرید کد فعالسازی

فرم های 100 امتیازی ارزشیابی عملکرد کارمندان - سال 1397 




ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره تبدیل آمار به اکسل و دفتر تلفن