فرم ارزشیابی

مطالب مرتبط با نرم افزار سال قبل 97-1396

نرم افزار فرم های 100 امتیازی ارزشیابی عملکرد کارمندان - سال 1397

بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 با موضوع ارزشیابی کارکنان در سال 97-96ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره تبدیل آمار به اکسل و دفتر تلفن