فرم ارزشیابی

27

2727

0627

0874

2905

8640

5713

 1228

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

 
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان

22,741

+963


ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره تبدیل آمار به اکسل و دفتر تلفن