فرم ارزشیابی

دانلود رایگان فایل نصب برای کلیه آفیس های 32 و 64 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (32 و 64 بیتی)


دانلود رایگان فایل نصب برای کلیه آفیس های 32 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (32Bit)

دانلود از سرور بیان Bayan

دانلود از سرور پیکو فایل Picofile


چگونه بفهمیم آفیس نصب شده 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟

Access: 32-Bit   برای

فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (باید آفیس 32بیتی نصب شده باشد)

...........................................................................................

Access: 64-Bit   برای

فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی

آفیس ها از 2010 تا 2019 (باید آفیس 64بیتی نصب شده باشد)


برای   Access: 32-Bit

Access: 64-Bit و برای

فایل نصب برای کلیه آفیس های 32 و 64 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (32 و 64 بیتی)

 

 


برای دانلود نرم افزار بر اساس بخشنامه 1308186 سازمان امور استخدامی کشور کلیک کنید.