فرم ارزشیابی

تعیین تعداد اقدامات بند الف -2 

نرم افزاری که با آن کار می کنید، این امکان را دارد که بتوانید با آن بندهای مذکور را در 10 مورد، مدیریت و چاپ کنید (تا چنانچه در منطقه ای هستید که مسئولین ارزشیابی منطقه اصرار بر 10 موردی بودن  بخش مزبور دارند، شما هم بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید)  اما مستحضر باشید که اصل بخشنامه وزارتی بر 8 مورد بودن این بخش تاکید داشته است.

بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 با موضوع ارزشیابی کارکنان

    برای ادامه صحیح کار نرم افزار با توجه به شرایط منطقه خود در این خصوص تصمیم بگیرید؛ چون تعداد اقدامات بند الف-2 می تواند در نحوه محاسبات و نمایش فرم ها و چاپ فرم ها و غیرو بسیار موثر باشد، برای پرهیز از ایجاد شرایط وقوع خطاهای ناخواسته، و ادامه صحیح کار نرم افزار با توجه به شرایط منطقه خود باید در این خصوص تصمیم بگیرید؛ سپس بر روی علامت دایره پایین پنجره کلیک کنید.

پیامی در پایین پنجره اصلی نرم افزار دیده می شود که از کاربر نرم افزار درخواست می کند درباره تعداد اقدامات بند الف-2 تصمیم بگیرد.

با توجه به بخشنامه سازمان اداری و امور استخدامی کشور(1308186 مورخ 05/10/96)، و بخشنامه وزارتی و فرم های مندرج در بخشنامه ، و بخش فرآیند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزشیابی؛ حدود انتظارات و تعداد وظایف ارزشیابی شونده، باید علاوه بر اینکه در چارچوب وظایف شغلی و شرح وظایف وی باشد و به وی اعلام گردد، باید مورد توافق ارزشیابی شونده و ارزشیابی کننده، هم باشد. علی رغم اینکه در بخشنامه ها تعداد وظایف که در بند 9 - الف 2 ، مشخصا 8 مورد طراحی و مهندسی فرآیند گردیده. اما برخی ادارات مناطق فرم های ارزشیابی را تغییر داده و تعداد این بخش را تا 10 بند افزایش داده اند چرا که این تعداد(10 مورد ) برابر با 10 موردی می گردد که در جدول بالاتر (بند9- الف 1) طراحی شده.  شاید یکی از دلایل آن این مطلب بوده که تقسیم امتیازات این بخش (50 امتیاز)  بر عدد 10 راحتتر بوده است.

نرم افزاری که با آن کار می کنید، این امکان را دارد که بتوانید با آن بندهای مذکور را در 10 مورد، مدیریت و چاپ کنید (تا چنانچه در منطقه ای هستید که مسئولین ارزشیابی منطقه اصرار بر 10 موردی بودن  بخش مزبور دارند، شما هم بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید)  اما مستحضر باشید که اصل بخشنامه وزارتی بر 8 مورد بودن این بخش تاکید داشته است.

    برای ادامه صحیح کار نرم افزار با توجه به شرایط منطقه خود در این خصوص تصمیم بگیرید؛ چون تعداد اقدامات بند الف-2 می تواند در نحوه محاسبات و نمایش فرم ها و چاپ فرم ها و غیرو بسیار موثر باشد، برای پرهیز از ایجاد شرایط وقوع خطاهای ناخواسته، و ادامه صحیح کار نرم افزار با توجه به شرایط منطقه خود باید در این خصوص تصمیم بگیرید؛ سپس بر روی علامت دایره پایین پنجره کلیک کنید.

بهتر است دکمه امکان تغییر اقدامات در فرم اصلی نمایش داده نشود، لذا برای خاموش کردن این دکمه در همین پنجره اقدام کنید.